เงื่อนไขและข้อตกลง


การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม www.toolsmany.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ ทูลส์เมนี่ ทุกประการ

1. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่ล่วงละเมิดสิทธิอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทูลส์เมนี่ หรือบุคคลอื่น
2. ทูลส์เมนี่ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน www.toolsmany.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทูลส์เมนี่ แต่เพียงผู้เดียว
3. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของ ทูลส์เมนี่ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ ทูลส์เมนี่ แต่เพียงผู้เดียว 4. ทูลส์เมนี่ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ www.toolsmany.com ได้ตามที่ทูลส์เมนี่เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ด้วยตนเอง